venerdì 13 febbraio 2015

Carta VIII Solmi - Donazione di alcuni servi a favore di San Giorgio di Suelli.

Carta VIII Solmi - Donazione di servi a favore di San Giorgio di Suelli.
 
Pietro Macis, vescovo di Suelli, ottenutane l’autorizzazione dal giudice Costantino-Salusio (1130-1162) dà forma pubblica alle donazioni di servi, compiute da Torbeno di Serra a favore di S. Giorgio di Suelli.
In nomine patris et filii et sipiritus sancti, amen. Ego Iudigi Salusi de Lacon, per bolintade de donnu deu potestandu parti de Karalis, assolbullu a piscobu Petru Macis a ffagirisi carta in co bolit. Et ego piscobu Petru, cum lebandu assoltura daba su donnu miu Iudigi Salusi de Lacon, ki mi llu castigit donnu deu balaus annus et bonus, e a issi e a mulieri sua donna Sardinia Deççori, faççumi carta pro beni ki fegit Turbini de Serra a sanctu Jorgi de Suelli. Dedi ella ad Aleni Cabillu, filia de Cumida Ispanu su de Sarasi, ad ankilla de cadadie, pro deu et pro anima sua et pro dari lli deus et sanctu Jorgi sanidadi assa filia, et positi ella cum totu parççoni sua. Et dedilloi Gunnari Deççori a sanctu Jorgi a Janni Meloni, filiu d’Arççocu Meloni, a serbu de cadadie cum totu parççoni sua, pro deu et pro anima sua et de parentis suus.  Et posit a sanctu Jorgi Maria Deççori, neta de donnu Turbini, unu serbu a Mariani Carboni, filiu d’Arççocu Carboni, pro deu et pro anima sua, et dedi ellu cum totu parççoni sua. Et dedilloi a sanctu Jorgi donna Muscu de Scala una ankilla a Bera Perra ad cadadie, pro deu et pro anima sua. Et derunt a sanctu Jorgi Cumida d’Orruu malusinnu et Zerkis d’Orruu su de Segogus unu serbu a Gostantini Deuedu, filiu de Saraginu Deuedu ki aiant inpari, et derunti ellu a serbu de cadadie, pro deu et pro anima issoru, et derunt illu cum totu parççoni sua. Et positi ellu a sanctu Jorgi donnu Petru Castai, filiu de donnu Furadu de Unali, a Gostantini Dorru a serbu de cadadie cum tota parççoni sua. Et posit donna Muscu de Serra a sanctu Jorgi una ankilla a Marcusa Dusala, filia de Bera Dusala, a cadadie, pro deu et pro anima sua, et dedi ella cum totu parççoni sua. Et posit a sanctu Jorgi Cumida d’Orruu una ankilla a Furada Zalis, filia d’Aleni Zalis, ad ankilla de cadadie, pro deu et pro anima sua. Et posit a sanctu Jorgi Arççocu de Lacon, filiu de donnu Gunnari, unu serbu a Mariani Contu, filiu de Petru Contu, a serbu de cadadie, et Sardinia sa neta posit a sanctu Jorgi a Mariani Manca, filiu de Petru de Campu, et posit illu a serbu de cadadie. Et sunt destimonius Gostantini de Serra, Arççocu de Lacon, et donnigellu Petru logu salbadori. Et ki ll’aet deuertere apat anathema daba pater et filiu et sancto spiritu, daba XII. apostolos, IIII. euangelistas, XVI. prophetas, XXIIII. seniores, CCCXVIII. padris sanctus, et apat sorti cum Juda in infernu. Siat et fiat, amen, amen, amen.
 
immagine da A.S.D. CA.


 
Arrigo SOLMI, Le carte volgari dell'archivio arcivescovile di Cagliari: testi campidanesi dei secoli XI e XIII, in Archivio Storico Italiano, tomo XXXV - anno 1905, Firenze 1905, pag. 288-289 – carta VIII – anno 1150 circa. Datazione in seguito rettificata al 1160 circa in Arrigo SOLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo, (appendice), Cagliari 1917, pag. 400-401.

Nessun commento:

Posta un commento